Privacystatement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.  Bureau Brug is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.   

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Bureau Brug is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


Wie zijn wij

Brug Holding B.V. is gevestigd te Zaandam, Ebbehout 31 postcode 1507 EA en is samen met haar groepsmaatschappijen Bureau Brug B.V. en Bureau Brug Zuid-Holland B.V. (hierna tezamen: Bureau Brug) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Bureau Brug is een dienstverlener in het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of door een derde wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.


Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

•  U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;

•  U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;

• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;

•  Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

•  Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

•  Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;

• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

•  As wij een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

• U heeft toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);

• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent;

• Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

• Het is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);

• Het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen (deze grondslag komt niet voor);

• Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van ons en/of de derde.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof;

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

• Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit;

• Kopie verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).

Op het moment dat u voor Bureau Brug kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

• Bankrekeningnummer;

• Huwelijkse staat;

• A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur (indien van toepassing);

• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bureau Brug legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezondheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen

Bureau Brug kan (een deel van) uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In dergelijke gevallen zal niet meer gedeeld worden dan:

• Naam;

• Woonplaats;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• E-mail;

• Telefoonnummer;

• Opleidingen;

• Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie);

• Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie);

• Stages (indien en voor zover van belang voor de functie);

• Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Bureau Brug heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het het moment van inschrijving indien u niet voor Bureau Brug heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na inschrijving als twee jaar na inschrijving een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u een e-mail sturen naar info@bureaubrug.nl. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Bureau Brug en uw gegevens worden – behoudens voor zover wij andere doeleinden voor verwerking hebben - verwijderd uit onze database.

Indien u voor Bureau Brug werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer (vijf tot zeven jaar) beschikbaar voor Bureau Brug.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bureaubrug.nl. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Bureau Brug. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd met uitzondering van de gegevens benodigd voor andere doeleinden, zoals voorschriften uit sociale regelgeving. De gegevens die bewaard worden zijn dan enkel beschikbaar voor Bureau Brug onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen, grondslagen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden).

Bureau Brug verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

• Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Bureau Brug kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Bureau Brug entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Bureau Brug hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Bureau Brug heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

U heeft het recht om:

• Uitsluitsel te krijgen van ons over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Op het moment dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken, heeft u recht die persoonsgegevens in te zien en heeft u het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden;

•  Rectificatie/correctie van uw persoonsgegevens te verzoeken aan ons;

• Ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen, wanneer zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor enkele persoonsgegevens geldt echter dat ons wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet op uw verzoek kunnen wijzigen en/of verwijderen;

• De verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken, indien zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan u is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

• Uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door ons geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend;

• Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, vanwege uw specifieke situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

• Een klacht in de dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

• Onverwijld geïnformeerd te worden door ons, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, tenzij wij hiertoe niet verplicht zijn op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Voor de uitvoering van uw bovengenoemde rechten, kunt u gebruik maken van uw eigen account (Bureau Brug website) of – al het middels gebruik van uw eigen account niet mogelijk is - een e-mail zenden naar info@bureaubrug.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Beveiliging

Bureau Brug doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Bureau Brug met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Bureau Brug, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bureaubrug.nl of per post Bureau Brug Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. U kunt ons ook telefonisch bereiken via (075) 8200 255.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@bureaubrug.nl.

Wijzigingen

Bureau Brug kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Bureau Brug. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Contactpersoon

De contactpersoon in het kader van de Privacystatement van Bureau Brug is Nelleke Hogeterp.

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature?
Twijfel niet en neem contact met ons op!